PM DENTAL s.r.o. - PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce osobních údajů

  PM DENTAL s.r.o., IČ: 01928325, se sídlem Žerotínova 895/5a, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79751, telefon: 608 373 000 (dále jen „správce“) prohlašuje, že ukládání a zpracování osobních údajů je prováděno dle příslušných právních předpisů a norem.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k naplnění zákonem stanovené informační povinnosti poskytování informací o nakládání s daty v rámci správce.
 2. Zpracování osobních údajů

  Zpracování provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  Osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy, v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče.

  Internetová prezentace správce na adrese www.pmdental.cz neshromažďuje, neukládá ani jiným způsobem nezpracovává osobní údaje, vyjma dat požadovaných pro analýzu návštěvnosti službou Google Analytics, provozovanou společností Google, Inc.

   

 3. Zpracovávané osobní údaje

  Osobní údaje, které budou správcem zpracovány:

  • jméno,
  • příjmení,
  • datum narození,
  • pohlaví,
  • rodné číslo,
  • adresa pobytu,
  • doručovací adresa,
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail),
  • informace o vykonávané epidemiologicky závažné činnosti,
  • povolání,
  • zaměstnavatel,
  • a zvláštní osobní údaje v rozsahu informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, o dalších významných okolnostech, souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb, případně i informace o svéprávnosti pacienta, záznam o uznání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti pacienta, posuzování zdravotního stavu v době jejího trvání, údaje o stanoveném režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a jeho změnách, záznam o započetí potřeby ošetřování a jeho délce, a to za účelem poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, sdělování údajů o zdravotním stavu.

 4. Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt provádí zpracování osobních údajů protože:

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů – smlouva o poskytování zdravotní péče uzavřená mezi správcem a subjektem údajů;
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – zejména dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy, včetně dalších právních předpisů vztahující se k této činnosti (právní úprava vztahu správce – subjekt údajů – zdravotní pojišťovna, oblast finančního a zejména daňového a účetního práva, právní úprava ochrany veřejného zdraví apod.).
 5. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

  V případech plnění smluvní povinnosti po dobu jednoho roku od doby, kdy přestala být poskytována zdravotní péče.

 6. Příjemci osobních údajů

  Příjemci osobních údajů:

  a) zdravotnická dokumentace:

  • pacientovi,
  • zákonnému zástupci,
  • osobě blízké,
  • oprávněným subjektům dle platné právní úpravy,
  • zdravotnickým pracovníkům správce;

  b) ostatní:

  • pacient,
  • zákonný zástupce,
  • oprávněné subjekty dle platné právní úpravy,
  • zaměstnanci správce,
  • účetní společnost.
 7. Rozsah poskytovaného poučení

  Správce poskytuje v souladu s ustanovením čl. 12 GDPR a na něj navazujícími právními předpisy České republiky, stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v čl. 13 a 14 GDPR a činí veškerá sdělení a obeznámí subjekt údajů s právy a povinnostmi podle čl. 15 až 22 a 34 GDPR. Zejména, že:

  • poskytuje veškeré informace v souladu s čl. 13 odst. 1, 2 GDPR včetně způsobu zpracování osobních údajů správcem;
   • poučení o skutečnosti, že osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě nezbytnosti splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
   • poučení o povinnostech poskytnout osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností správce;
  • poskytuje v okamžiku získání osobních údajů informace o právu subjektu údajů požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (čl. 15 GDPR), jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a o způsobu, jak o přístup k osobním údajům žádat, vznést kdykoli z důvodů týkajících se mé konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních (čl. 21 GDPR), jakož i o právu na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
  • poskytuje v okamžiku získání osobních údajů informace o právu subjektu údajů
   • odvolat kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR),
   • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR),
   • získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, že má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.

  Správce seznamuje subjekt údajů se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na něj navazujícími právními předpisy České republiky.